عهد جهاد

شما هم در این جهاد سهمی دارید.

شرح خبر

سهم شما در «عهد جهاد» دعوت از مردم برای اعلام آمادگی برای جهاد تبیین با ارسال کلمهٔ لبیک به سامانه 10004615 است.