محتوای سخنرانی محرم1444 کتاب «از جامعه حسینی تا جهان مهدوی»

«ویژگی‌های جامعۀ حسینیِ مقدمه‌ساز ظهور»

شرح محتوای تبلیغی

بخشی از کتاب:
یکی از تلقی‌های غلطی که از دین وجود دارد، تلقی فردی بودن دین است، نه تلقی اجتماعی از دین
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عناوین جلسات:
جلسه اول:  جامعه‌ای با هدف بزرگ، جامعه‌ای با هدف کوچک
جلسه دوم: جامعۀ رابطه محور، جامعه ضابطه محور
جلسه سوم: جامعۀ اجتماعی، جامعۀ تنها
 جلسه چهارم: جامعۀ مستقل، جامعۀ منفعل
 جلسه پنجم: جامعۀ مقاوم، جامعۀ شکننده
 جلسه ششم: جامعۀ هوشمند، جامعۀ ساده‌اندیش
جلسه هفتم: جامعۀ کلان‌نگر، آینده‌نگر و جامع‌نگر
جلسه هشتم: جامعۀ خودباور، جامعۀ خودتحقیر
جلسه نهم: جامعۀ شجاع ، جامعۀ ترسو 
جلسه دهم: جامعۀ قوی، جامعۀ ضعیف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کاری از گروه تولید محتوای گام دومی‌ها