اگر سخنران و یا دعوت کننده هستید کد ملی، و اگر کارشناس هستید نام کاربری را وارد نمایید
Alternate Text
1 انتخاب سخنران
2 مکان برگزاری
3 اطلاعات تکمیلی
4 اتمام درخواست
برای دعوت، می توانید سخنران مورد نظرتان را انتخاب کنید یا بدون انتخاب سخنران اقدام به دعوت نمایید.
اگر مایلید مجلس‌تان را ثبت کنید و انتخاب را به عهده سخنرانان سامانه شمع بگذارید
حجت السلام و المسلمین
محمد کاظم رضاپور

موقعیت : خراسان شمالی - بجنورد
زبان/گویش : فارسی, ترکی

حجت السلام و المسلمین
حسین جهانی

موقعیت : خراسان شمالی - مانه وسملقان
زبان/گویش : فارسی, سایر

حجت السلام و المسلمین
سید محسن طباطبائی

موقعیت : خراسان جنوبی - بیرجند
زبان/گویش : فارسی

حجت السلام و المسلمین
علیرضا حاجی زاده

موقعیت : خراسان جنوبی - بیرجند
زبان/گویش : فارسی

حجت السلام و المسلمین
محمدعلی ریحانی نیا

موقعیت : خراسان جنوبی - بیرجند
زبان/گویش : فارسی

حجت السلام و المسلمین
حسین مسعودی

موقعیت : خراسان جنوبی - بیرجند
زبان/گویش : فارسی, عربی

حجت السلام و المسلمین
حسین فلسفی راد

موقعیت : خراسان جنوبی - بیرجند
زبان/گویش : فارسی

حجت السلام و المسلمین
ابوالفضل صادقی خواه

موقعیت : خراسان جنوبی - بیرجند
زبان/گویش : فارسی

حجت السلام و المسلمین
علی برزگر

موقعیت : خراسان جنوبی - بیرجند
زبان/گویش : فارسی