اگر سخنران و یا دعوت کننده هستید کد ملی، و اگر کارشناس هستید نام کاربری را وارد نمایید
Alternate Text
1 انتخاب سخنران
2 مکان برگزاری
3 اطلاعات تکمیلی
4 اتمام درخواست
برای دعوت، می توانید سخنران مورد نظرتان را انتخاب کنید یا بدون انتخاب سخنران اقدام به دعوت نمایید.
اگر مایلید مجلس‌تان را ثبت کنید و انتخاب را به عهده سخنرانان سامانه شمع بگذارید
حجت السلام و المسلمین
سید محمد حسن سجادی هزاوهء

موقعیت : مرکزی - اراک
زبان/گویش : فارسی

حجت السلام و المسلمین
رضا تاج آبادی

موقعیت : مرکزی - اراک
زبان/گویش : فارسی

حجت السلام و المسلمین
محمد علی عبدالهی کوتیانی

موقعیت : مرکزی - اراک
زبان/گویش : فارسی, عربی

حجت السلام و المسلمین
حسین هداوندی

موقعیت : مرکزی - اراک
زبان/گویش : فارسی

حجت السلام و المسلمین
علی شاکری

موقعیت : مرکزی - آشتیان
زبان/گویش : فارسی

حجت السلام و المسلمین
مرتضی آبگشا

موقعیت : مرکزی - آشتیان
زبان/گویش : فارسی

حجت السلام و المسلمین
حسن منشوری

موقعیت : مرکزی - آشتیان
زبان/گویش : فارسی

حجت السلام و المسلمین
مصطفی جعفری

موقعیت : مرکزی - تفرش
زبان/گویش : فارسی

حجت السلام و المسلمین
عارف ابراهیمی

موقعیت : مرکزی - خمین
زبان/گویش : فارسی, عربی