مبلغان ویژه

چراغ منبر را در طول قرنها مبلغان بیشمار روشن نگه داشتهاند

چراغ منبر

چراغ منبر را در طول قرن‌ها مبلغان بی‌شمار روشن نگه داشته‌اند و معارف را قطره‌قطره به تشنگان چشانده‌اند. در این میان، توفیق رفیق مبلغانی شده و توانسته‌اند در عرصۀ تبلیغ به سبکی خاص و ارائه‌ای اثرگذار دست یابند و پرتو افشانند.
راز توفیق این مبلغان، گوهری گران‌بها برای مبلغان جوان است.